Градови СрбијеНовости

Дољевац: Нова пословно-радна зона на 19 хектара

Нова пословно-радна зона на 19 хектара у Општини Дољевац.

Општина Дољевац изложила је на рани јавни увид План детаљне регулације комплекса пословно-радне зоне северно од постојеће зоне „Петље Дољевац“.

Према плану циљ његове израде је да се, кроз сагледавање просторних могућности и ограничења саме локације, а у складу са Просторним планом, дефинишу планске могућности за изградњу нових садржаја, у складу са програмом инвеститора, обезбеде капацитети саобраћајне и техничке инфраструктуре за планирану изградњу, очувају и побољшају услови животне средине и дефинишу одговарајуће мере заштите од пожара и других елементарних непогода.

Наручилац плана је предузеће Шилопром из Белотинца, а обрађивач Студио за архитектуру УРБС Аетерна из Ниша. Размештај индустријских капацитета одвијаће се, како је најављено, у постојећим индустријско-привредним зонама до попуњења капацитета, а потом ће бити активирани и нови локалитети.

Подстицањем развоја малих и средњих предузећа повећаће се, истиче се у Плану, флексибилност, ефикасност и степен тржишности привредне структуре. На руралном подручју развој индустрије биће усмераван на агроиндустрију.

Две основне категорије локација на којима ће се, по Плану, у будућности инвестирати:

„Броњнфиелд“ локације – инфраструктурно опремљени неискоришћени капацитети у оквиру постојећих комплекса индустријских предузећа на којима ће се инвестирати у изградњу комплементарних привредних садржаја, зависно од потреба тржишта и намене површина, и План детаљне регулације комплекса пословно радне зоне северно од „Петље Дољевац“, на територији општине Дољевац.


„Греенфиелд“ локације у постојећим и новим радним зонама на којима ће се у планском периоду изградити велики број малих и средњих погона из области индустрије, и сходно томе се предвиђа њихово опремање одговарајућим инфраструктурним и комуналним садржајима.
Постојеће грађевинско подручје обухвата изграђено грађевинско земљиште (земљиште које се користи за сепарацију песка и шљунка, у средишњем и северном делу планског обухвата, које заузима око 50 одсто површине Плана) и неизграђено грађевинско земљиште (пољопривредно земљиште у преосталом делу планског обухвата).

Додаје се да на изграђеном грађевинском подручју постоје објекти у функцији сеперације шљунка и песка који су привременог карактера.

Предвиђене су и претежне намене саобраћајне површине и површине за привредне делатности. С обзиром на планирану претежну намену привредне делатности, јавна саобраћајница се планира са попречним профилом и елементима одговарајућим за ову врсту намене (за тешка теретна возила). Ширина коловоза саобраћајнице је шест до седам метара за двосмерни саобраћај.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници пословних објеката свих врста обезбеђиваће манипулативни простор, паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине саобраћајнице – површине јавне намене. Простор обухваћен границом Плана, планираном саобраћајницом унутар њега, оствариваће везу у јужном делу са саобраћајницом која повезује државни пут ИИ А реда бр. 158 са насељем Дољевац као и са аутопутем Е-75 (државни пут И А реда).

Основна намена земљишта је индустријска, занатска и мануфактурна производња, а компатибилна намена су складишта и стоваришта. Највећа висина објекта је 15 метара, осим за технолошке објекте где се може утврдити већа висина према технолошким потребама.

Уколико су објекти виши од 30 метара, неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. Дозвољена висина за рекламне стубове је 30 метара.

Паркинг простор треба предвидети у оквиру грађевинске парцеле, и то једно паркинг место на 70 м2 корисне површине. Број гаража, претоварно-манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила предвидети у зависности од технолошког процеса у комплексу.

Бруто развијена грађевинска површина пословно-радне зоне износи 19,19 хектара (ха). Јавни увид ће трајати до 17. фебруара.

Photo: Screenshot / Opstina Doljevac

About The Author

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *